Конференции, организирани от Българския културен форум

Още от основаването си през 1999 година Българския културен форум смята за своя основна задача подпомагането на българската наука в Унгария, за което спомага с организирането на конференции и издаването на научни сборници.

I. ”Тома Вишанов и неговата епоха” – международна научна конференция, изложба и концерт. 21. ноември 2008 г.

Идеята за конференцията и изложбата от снимки на икони, свързани с образа на иконописеца Тома Вишанов, досега почти непознат за по-широката публика, произхожда от изкуствоведката доц. Марта Над. Като заключение, вечерта в българската православна църква прозвуча и концерта на мъжкия хор “Св. Ефрем”. На конференцията бяха изнесени 12 доклада, от които два се занимаваха конкретно с личността и творчеството на Тома Вишанов, докато другите обхващаха етнографски, историко-религиозни и езиковедски аспекти на епохата, в която е живял и творил Вишанов. На изложбата бяха представени фотографии на иконите, рисувани от него в Унгария (куратор: Марта Над, фотограф: Михай Дьомьотьор).
От материалите на конференцията, преработени като научни статии излезе и сборник със заглавие: “Тома Вишанов и неговата епоха – религиозни и културни връзки между Унгария и Балканите през 18 век” (ред.: Тошо Дончев и Кристина Менхарт, Будапеща, 2009 г.).

ІІ. “Култът на св. Наум Охридски в Унгария” - международна научна конференция и изложба, 14-15 октомври, 2010.

На 23 декември 910 г умира св. Наум Охридски, един от светите седмочисленици, почитани от православната църква. Фактът е, че Св. Наум, като член на Методиевата мисия е пребивавал в унгарските земи, а по-голямото му житие е важен извор за заселването на унгарците в Панония. Неговият култ се връща отново в Унгария заедно с македоновлашките и гръците търговци, които се заселват там през 17-18 век. Именно затова беше организирана международна конференция в Будапеща, където беше почетена паметта на св. Наум, а паралелно с това на изложбата бяха представени исторически и съвременни икони, изобразяващи светеца (куратор: Марта Над).
На конференциято учени от България, Унгария, Румъния, Македония и Германия изнесоха общо 20 доклада, които анализираха от изкуствоведска, религиозно-историческа, етнографски и културологическа гледна точка въпросите за живота и дейността на Св. Наум Охридски, както и култът към светците изобщо в контекста на връзките между Унгария и Балканите.
През 2011 г излезе книгата “ Религиозни и обществени връзки между Унгария и Балканите. Сборник в чест 1100 години от смъртта на Св. Наум Охридски” (ред. Тошо Дончев, Кристина Менхарт и Имре Х. Тот, Будапеща, 2011 г), която, заедно с материалите от конференцията, представя и по-важните научни изложения за Св. Наум, писани в Унгария.

III. Стопанска и културна дейност на националностите в Унгария през 19 век и първата половина на 20 век” – научна конференция, 11-12 октомври 2012 г, Будапеща.

Целта на научната конференция е по-доброто опознаване на ролята на националностите за развитието на унгарското стопанство и икономика в един сравнително дълъг период (19 и началото на 20 век), както и споделяне на резултатите с по-широката публика. Като докладчици се очакват не само представителите на националностите от Унгария, а и всички специалисти (историци, изкуствоведи, антрополози, етнографи) които биха споделили мнението си по въпроса. Друг приоритет на конференцията е разкриването на взаимоотношенията между културата и стопанството, опознаването на онези механизми, които подтикват успешните стопански дейци към подпомагането на културата, образованието и църковното дело на националностите. Предмет на изследване са например българските градинари, циганите-занаятчии, гръцките търговци, немските цехове, но дори и еврейските търговци. Целта на организаторите е с това квалитетно научно мероприятие да допринесат за по-доброто опознаване на общата история на Унгария и националностите й, на приноса на националностите в развитието на унгарското стопанство и икономика, на мецанатската дейност на стопанския елит, и накрая да спомогнат за взаимното приемане и толерантност.
Работни езици на конференцията са унгарския и българския, но в сборника с резюметата ще има възможност да се публикува на собствения малцинствен език. Планува се издаване на сборник от материалите на конференцията.

 

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.
 

С подкрепата на: