Конференции, организирани от Българския културен форум

Още от основаването си през 1999 година Българския културен форум смята за своя основна задача подпомагането на българската наука в Унгария, за което спомага с организирането на конференции и издаването на научни сборници.

I. ”Тома Вишанов и неговата епоха” – международна научна конференция, изложба и концерт. 21. ноември 2008 г.

Идеята за конференцията и изложбата от снимки на икони, свързани с образа на иконописеца Тома Вишанов, досега почти непознат за по-широката публика, произхожда от изкуствоведката доц. Марта Над. Като заключение, вечерта в българската православна църква прозвуча и концерта на мъжкия хор “Св. Ефрем”. На конференцията бяха изнесени 12 доклада, от които два се занимаваха конкретно с личността и творчеството на Тома Вишанов, докато другите обхващаха етнографски, историко-религиозни и езиковедски аспекти на епохата, в която е живял и творил Вишанов. На изложбата бяха представени фотографии на иконите, рисувани от него в Унгария (куратор: Марта Над, фотограф: Михай Дьомьотьор).
От материалите на конференцията, преработени като научни статии излезе и сборник със заглавие: “Тома Вишанов и неговата епоха – религиозни и културни връзки между Унгария и Балканите през 18 век” (ред.: Тошо Дончев и Кристина Менхарт, Будапеща, 2009 г.).

ІІ. “Култът на св. Наум Охридски в Унгария” - международна научна конференция и изложба, 14-15 октомври, 2010.

На 23 декември 910 г умира св. Наум Охридски, един от светите седмочисленици, почитани от православната църква. Фактът е, че Св. Наум, като член на Методиевата мисия е пребивавал в унгарските земи, а по-голямото му житие е важен извор за заселването на унгарците в Панония. Неговият култ се връща отново в Унгария заедно с македоновлашките и гръците търговци, които се заселват там през 17-18 век. Именно затова беше организирана международна конференция в Будапеща, където беше почетена паметта на св. Наум, а паралелно с това на изложбата бяха представени исторически и съвременни икони, изобразяващи светеца (куратор: Марта Над).
На конференциято учени от България, Унгария, Румъния, Македония и Германия изнесоха общо 20 доклада, които анализираха от изкуствоведска, религиозно-историческа, етнографски и културологическа гледна точка въпросите за живота и дейността на Св. Наум Охридски, както и култът към светците изобщо в контекста на връзките между Унгария и Балканите.
През 2011 г излезе книгата “ Религиозни и обществени връзки между Унгария и Балканите. Сборник в чест 1100 години от смъртта на Св. Наум Охридски” (ред. Тошо Дончев, Кристина Менхарт и Имре Х. Тот, Будапеща, 2011 г), която, заедно с материалите от конференцията, представя и по-важните научни изложения за Св. Наум, писани в Унгария.

III. Стопанска и културна дейност на националностите в Унгария през 19 век и първата половина на 20 век” – научна конференция, 11-12 октомври 2012 г, Будапеща.

Целта на научната конференция е по-доброто опознаване на ролята на националностите за развитието на унгарското стопанство и икономика в един сравнително дълъг период (19 и началото на 20 век), както и споделяне на резултатите с по-широката публика. Като докладчици се очакват не само представителите на националностите от Унгария, а и всички специалисти (историци, изкуствоведи, антрополози, етнографи) които биха споделили мнението си по въпроса. Друг приоритет на конференцията е разкриването на взаимоотношенията между културата и стопанството, опознаването на онези механизми, които подтикват успешните стопански дейци към подпомагането на културата, образованието и църковното дело на националностите. Предмет на изследване са например българските градинари, циганите-занаятчии, гръцките търговци, немските цехове, но дори и еврейските търговци. Целта на организаторите е с това квалитетно научно мероприятие да допринесат за по-доброто опознаване на общата история на Унгария и националностите й, на приноса на националностите в развитието на унгарското стопанство и икономика, на мецанатската дейност на стопанския елит, и накрая да спомогнат за взаимното приемане и толерантност.
Работни езици на конференцията са унгарския и българския, но в сборника с резюметата ще има възможност да се публикува на собствения малцинствен език. Планува се издаване на сборник от материалите на конференцията.

IV. „Научни перспективи на съвременната българистика”международна научна конференция. 28-29 април 2014 г., Будапеща.

На 28 и 29 април в Будапеща беше проведена международна конференция със заглавие Научни перспективи на съвременната българистика“, организатори ѝ бяха Българският културен форум и Славянската катедра (българска специалност) към Будапещенския университет „Л. Йотвьош“. Повод за конференцията бяхя 60 годишнината от основаването на специалността българска филология в Будапещенския университет, 100 години от основаването на Дружеството на българите в Унгария и 15 години от основаването на Българският културен форум. Конференцията беше проведена в кампуса на Филологическа факултет. Интересът към проявата беше много интензивен, прозвучаха 77 доклада в 4 секции: литература, езикознание, култура и българо-унгарски отношения. Участниците пристигнаха от различни университети и научни институти, 18 лектори от Унгария, 47 от България, 12 от 10 различини държави (Австрия, Франция, Чехия, Словакия, Германия, Румъния, Украйна, Русия, Полша и Индия).

В конференцията участваха с доклад не само утвърдени учени, но и младите получиха възможност за изява: над 10 докторанти и студенти запознаха публиката с актуалните си научни дейности. Настоящата конференция е третото общо мероприятие, организирано съвместно от Българският културен форум и Славянската катедра (българска специалност) към Будапещенския университет „Л. Йотвьош“ (конференция за Св. Наум Охридски – 2010 г. и Стопанство и култура – 2012 г.), а успехът на научните сесии показва, че институциите са си извоювали научен авторитет. Писмените варианти на докладите са достъпни в електронна и печатна форма, сборникът със статиите е излязъл 2015 г., редактори са Мария Дудаш, Кристина Менхарт и Наталия Няголова. Докладите на конференцията бяха заснети с камера, което дава възможност за употребяването им за научни и учебни цели.

Международната научна конференцияНаучни перспективи на съвременната българистика“ обърна внимание и на унгарската публика върху българската общност, важността на българо-унгарските отношения и научните резултати на българистиката в Унгария.

V. „Унгария и източното християнство – култове, църкви и езикови паметници“ - научна конференция. 24 май 2016 г., Будапеща.

На 24 май 2016 г. българската специалност при Катедрата по славянска филология към университета „Л. Йотвьош“ и Българският културен форум за четвърти път организираха съвместно конференция. Конференцията на кръгла маса беше проведена по случай 100 годишнината от основаването на Българската православна църковна община в Унгария и 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със заглавие „Унгария и източното християнство – култове, църкви и езикови паметници“.

Темата се оказа интересна за учени от различни научни сфери. Участниците бяха преподаватели от Катедрата по славянска филология на Будапещенския университет, от университетите в Сегед и Дебрецен, учени от Музея на приложните изкуства, от Националната библиотека „Сечени“ и др.

Докладите обхванаха много разнообразни теми. Изкуствоведите представиха и анализираха различни икони (Марта Над и Силвестер Тердик), запознаха публиката със значението на сръбския манастир в Грабоц (Ксения Голуб). Чухме доклади за светиците Св. Марина и Св. Параскева (Бернадет Пушкаш, Кристина Менхарт), а езиковедите се занимаваха основно с историческото значение на езиковите паметници: със словенските ръкописни книги (Ельод Дудаш), словашкия „златен“ Отче наш (Ева Часари), числителните имена в Зографското евангелие (Ищван Пожгаи), или значението на Троянския дамаскин в историята на българския език и др. Първата българо-сръбска автобиография беше представена от Моника Фаркаш Барати. Докладите и материалите от конференцията бяха издадени в сборник.

VI. „Славянските ни културни наследства: език, фолклор, литература“ - научна конференция на кръгла маса. Будапеща, 17 май 2019 г.

На 17 май 2019 г. в Българския културен център беше проведена научна конферениця на кръгла маса със заглавие: Славянските ни културни наследства: език, фолклор, литература. Организатори бяха Български културен форум, Специалност „българска филология“ при Будапещенския университет ЕЛТЕ и Българския културен институт. Това беше шестата поредна обща научна проява.

В програмата на конференцията фигурираха общо 16 доклада, участниците представяха ЕЛТЕ, Института по езикознание на Унгарската академия на науките, Сегедския университет и Университета „Я. Шейе“. На мероприятието бяха изнесени доклади, свързани с езика, литературата, историята и фолклора на българската, полската, словашката, словенската и хърватската националност.

Докладите, свързани с българите обхващаха широк спектър: особеностите на старобългарските числителни имена (Ищван Пожгаи), унгарската рецепция на съвременните български романи (Моника Фаркаш Барати), историята на банатските българи (Мелинда Виндуш), реликтите на славянския мит в българската народна митология (Адриана Петкова-Пападопулос), митологията на лозата и виното у българите (Ася Събева-Юричкай), унгарската и българската фразеология, свързана със спорта (Мария Дудаш), битката при Варна в контекста на българо-унгарските отношения и българо-унгарското научно сътрудничество (Венета Янкова).

На словаците в Унгария бяха посветени 3 доклада: Анна Ищван говори за ролята на словашко езичната преса по време на доброволното преселване; Мария Жилак представи как са празнували в село Надбанхедеш хиляда годишния юбилей от мисията на Кирил и Методий въпреки глада и лошата реколта; а Дьорд Радянски разкри връзката между въздържателската литература и словашкия литературен език. Дорота Варнаи представи културния и литературен живот на поляците в Унгария, Петер Патрович говори за един стар полски обичай, „горенето на Морена“. Мария Байзек-Лукач чете доклад за словенския и интеркултурания свят в региона Муракьоз. Ельод Дудаш направи опит за реконстуиране на един вече изчезнал хърватски диалект с помощта на стари народни песни, пазени в Института по музикология.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник. Мероприятието се подкрепя от Държавния секретариат отговарящ за църковни и националностни въпроси (Фонд „Габор Бетлен“).

 

Подкрепа с 1% от данъка!

Според унгарската данъчна система всеки данъкоплатец в Унгария има право да даде 1% от данъците си на организация с нестопанска цел. Можете да подкрепите целите и проектите на дружество Български културен форум, като в данъчната декларация впишете данните на дружеството: Bolgár Kulturális Fórum Egyesület. Adószám: 18168499-1-43 Ръководството на дружеството благодари за получената досега по този начин подкрепа и в бъдеще разчита на нея!

 

Бихте ли искали да научавате за нашите програми?

Моля да ни изпратите ваш имейл адрес за връзка на bolgarforum@mail.bg и ние ще Ви уведомяваме за актуалните ни прояви.
 

Дарения

Дружеството ни с благодарност приема дарения и спонсорства, които можете да изпратите на банковата сметка на Българския културен форум: 11709002-20121503. Сумите от дарения влагаме за осъществяването на културната дейност и целите на дружеството, които са заложени в неговия Устав.
 

Támogatóink: